- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

          พัฒนาคน พัฒนาอาชีพและเทคโนโลยี

ปณิธาน

          “มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยีเฉพาะทาง คิดเป็น ทำเป็น มีจิตสาธารณะ มีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สู่โลกยุคใหม่ ตอบสนองความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ยั่งยืน”

 

เอกลักษณ์ “เป็นวิทยาลัยวิชาชีพเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา”

          เป็นสถานศึกษาที่ได้รับพระราชทานชื่อ “วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ” ได้รับพระราชทานตรา “มหาพิชัยมงกุฎ” เป็นตราประจำวิทยาลัย และได้รับพระราชทานบรมราชานุญาตเชิญตรา “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ” ประดิษฐาน ณ อาคารสถานศึกษาตามเอกสารสำนักราชเลขาที่ สล 0003/14458 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536  

  

 

อัตลักษณ์ “คิดเป็น ทำเป็น มีจิตสาธารณะ”

คิดเป็น หมายถึง  ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ ที่นำไปสู่องค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

ทำเป็น  หมายถึง   ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงาน  มีศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ มีประสบการณ์ สามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน มีความสามารถด้านการออกแบบ การวางแผน สามารถแก้ปัญหาและปฏิบัติได้ สร้างงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

มีจิตสาธารณะ หมายถึง  ผู้สำเร็จการศึกษารู้จักความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม

 

วิสัยทัศน์

          “พัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นนวัตกรรม บริการวิชาชีพสู่อาเซียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

  1. พัฒนาครู บุคลากรและผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่อาเซียน
  2. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  3. การบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
  4. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการบริการและการจัดการ

 

คำขวัญ

         ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม