วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยฯเข้ารับการอบรม โครงการ “การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ” สำหรับประธานในพิธีปิดงานอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ได้ผ่านการอบรมในครั้งนี้พร้อมทั้งได้กล่าวให้ข้อคิดสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสถานศึกษา พร้อมทั้งได้กล่าวปิดโครการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ติชม

สร้างโดย :


NwM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ