วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ พร้อมด้วย นายจิรายุทธิ์ อ่อนศรี และนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วม “พิธีมอบรางวัลเด็กไทยต้นแบบ ในโครงการสร้างเด็กและเ ยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย หรือเด็กอวด (ทํา) ดี รุ่นที่ 2“ จัดขึ้นโดยสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ติชม

สร้างโดย :


NwM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ